Σύντομο Βιογραφικό

Πλήρες
Βιογραφικό
Curriculum
Vitae

Ο Χάρης Βλάδος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, που του απονεμήθηκε με «Πολύ Τιμητική Διάκριση», έπειτα από την εκπόνηση της διατριβής του η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών και Μελετών των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (C.E.R.E.M) του Πανεπιστημίου των Παρισίων «Paris X, Nanterre» και η οποία εξετάζει τους Τύπους/Μορφές Εξελικτικής Ένταξης των Επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, στη Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα – πρώτη δεκαετία 21ου. Η κεντρική έννοια αυτής της μελέτης και η καινοτομία της σε εξηγητικούς όρους βρίσκεται, ειδικότερα, στη μελέτη της Εξελικτικής Σύνθεσης των διαστάσεων της Στρατηγικής, της Τεχνολογίας και του Μάνατζμεντ της Επιχείρησης στο εσωτερικό της Παγκοσμιοποίησης: αυτές οι τρεις διαστάσεις (η Στρατηγική, η Τεχνολογία και το Μάνατζμεντ) ορίζουν με διαλεκτικό τρόπο το, ιδιαίτερο και ιδιόμορφο, Δυναμικό Τρίγωνο Stra.Tech.Man που τη χαρακτηρίζει σε δομικούς/φυσιολογικούς όρους.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει θεμελιώσει και αναπτύξει διαχρονικά την προσέγγιση Stra.Tech.Man στη μελέτη της επιχειρηματικής δυναμικής.

Συνοπτικά, στα 30 χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, οι δραστηριότητες του χωρίζονται σε τρεις άξονες: στην εκπαίδευση και διδασκαλία, στην έρευνα και στη συμβουλευτική των επιχειρήσεων.

Σήμερα, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη θεματική των «Διεθνών Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας», διδάσκοντας επίσης σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΜΣ στις Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική και ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας), στο Executive ΜΒΑ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο εξ αποστάσεως ΜΒΑ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει ή διδάσκει, μεταξύ άλλων, τις εξής θεματικές:

•           Δυναμική της Ανάπτυξης και Παγκοσμιοποίηση

•           Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική Πολιτική

•           Οικονομική της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα

•           Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα

•           Εταιρική Στρατηγική Ανάλυση και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

•           Διαχείριση Γνώσης και Αλλαγής

•           Εξελικτική Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική

•           Δυναμική του Ανταγωνισμού και Βιομηχανική Οργάνωση

•           Πολυεθνικές Επιχειρήσεις στη Βαλκανική και Ελληνική Βιομηχανία

•           Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Εμπορικές Πολιτικές

•           Ανάπτυξη Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Έχει εργαστεί ως ερευνητής, διδάσκων και σύμβουλος επιχειρήσεων στο εξωτερικό διδάσκοντας, μεταξύ άλλων, επί σειρά ετών σε εξειδικευμένους κύκλους διδασκαλίας, σε δημοτικά και νομαρχιακά κέντρα σπουδών, σε κύκλους επιχειρησιακής και ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης, σε κολέγια και κέντρα ελευθέρων σπουδών. Έχει αναλάβει διοικητικούς και συντονιστικούς ρόλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως επιστημονικός υπεύθυνος, αλλά και υπεύθυνος σχεδιασμού ολοκληρωμένων σεμιναρίων για την εκπαίδευση στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και για την κατάρτιση ανέργων.

Στη σταδιοδρομία του ως σύμβουλος επιχειρήσεων, υπήρξε επί 4 έτη συνιδιοκτήτης της εταιρίας και διευθυντής του αντίστοιχου συμβουλευτικού τμήματος της εταιρείας VADECON Co. Επίσης, επί 6 έτη διετέλεσε ως ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων σε ζητήματα, μεταξύ άλλων, στρατηγικής, μάρκετινγκ και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η συγγραφική και ερευνητική του συνεισφορά περιλαμβάνει πλήθος δημοσιευμένων μελετών, μεταξύ των οποίων βιβλία που έχουν προταθεί ή προτείνονται σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά μαθήματα ως συγγράμματα διδασκαλίας, μονογραφίες, εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, δημοσιεύσεις ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε μικτή ακαδημαϊκή και συμβουλευτική έρευνα, δημοσιευμένα άρθρα στον έντυπο τύπο και πολυάριθμα άλλα στον ηλεκτρονικό τύπο, όπως και δεκάδες δημοσιευμένες σημειώσεις για διδακτική χρήση. Ο Χάρης Βλάδος είναι επίσης Co-Editor-in-Chief (link) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Management Sciences and Regional Development (MSRD), μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Mercados y Negocios (link)  και Editorial Board Member στο International Journal of the Energy-Growth Nexus (link).


Short Bio

Charis Vlados obtained his Ph.D. (“Very Honorable Distinction”) for his thesis on the types/forms of evolutionary integration of the firms operating in Greece into globalization that took place within the framework of the Research & Studies Center on Multinational Enterprises (C.E.R.E.M) of the University of Paris “Paris X-Nanterre.” The central concept of this study and its innovation lies in the study of the evolutionary synthesis among the dimensions of strategy, technology, and management of the firm within globalization. The three aspects of strategy, technology, and management define the Stra.Tech.Man triangle dialectically by also describing the organization in structural-physiological terms.

In this direction, Charis Vlados founded and established the Stra.Tech.Man approach in the field of business dynamics.

In summary, in 30 years of professional career, Charis Vlados’ work follows three simultaneous paths: education and teaching, research, and business consulting.

Today, Charis Vlados is an Assistant Professor at the Department of Economics of the Democritus University of Thrace on the subject of “International Economics and Entrepreneurship” while also teaching in two Postgraduate Programs (PGP) at the Department of Law of the same University (PGP in Modern European Studies: Law, Economics, Politics, and PGP in International and European Energy Law), in the Executive MBA of the Department of Business Administration at the University of the Aegean, the MBA (distance learning) of the School of Business at the University of Nicosia, and in the BOA44: Entrepreneurship and Innovation Theory of the Hellenic Open University. Charis Vlados has taught or still teaches courses in the following domains:

                     Development Dynamics and Globalization

                     Competitiveness and Economic Policy

                     Innovation Economics and Entrepreneurship

                     Regional and Local Development and Business Ecosystems

                     Corporate Strategic Analysis and Business Planning

                     Knowledge and Change Management

                     Evolutionary Economics and Industrial Policy

                     Competition Dynamics and Industrial Organization

                     Multinational Enterprises in the Balkan and the Greek Industry

                     Marketing Planning and Commercial Policies

                     Start-Up Entrepreneurship Development

Charis Vlados has worked as a researcher, teacher, and business consultant both domestically and abroad. He has taught for several years at the Universities of the Aegean and Peloponnese, in specialized teaching circles, municipal and departmental study centers, primary business and in-business education circles, colleges, and independent study centers.

Additionally, Charis Vlados has taken the lead in administrative and coordinating roles in educational programs as a scientific director. Furthermore, he has also overseen the planning of integrated seminars on intra-business training programs as well as training programs for the unemployed.

In his career as a business consultant, Charis Vlados was the co-owner of the company VADECON Co. and head of its consulting department for four years. Besides, for six years, he was an independent business consultant specializing in issues such as strategy, marketing, and business planning.

His authoring-research contribution consists of more than one hundred published studies, including books proposed as university textbooks in corresponding courses in Greek universities and monographs. He has authored more than eighty scientific articles in peer-reviewed journals and publications in peer-reviewed international conference proceedings. He has also authored publications after taking part in mixed academic-consulting research, articles in the press and the electronic media, as well as published notes used as teaching material. Charis Vlados is the Co-Editor-in-Chief (link) of the Journal of Management Sciences and Regional Development (MSRD), a Member of the Scientific Committee of the Mercados y Negocios (link), and an Editorial Board Member of the International Journal of the Energy-Growth Nexus (link).

Email: cvlados@econ.duth.gr
Skype: live:vlad.coop_1

Social Profiles